خانه / پروژه و پایان نامه / پایان نامه حسابداری کارشناسی و کارشناسی ارشد

پایان نامه حسابداری کارشناسی و کارشناسی ارشد

پایان نامه حسابداری کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی تاثیر ویژگی­های بنیادی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با در نظرگرفتن نقش تعدیل­ کنندگی کیفیت حسابرسی

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

تعداد صفحات: ۹۷صفحه با فونت bnazanin

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مسئله: ۲

۱-۳- اهميت تحقيق.. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۵- فرضيه‌هاي تحقیق.. ۸

۱-۶-۲-قلمروزمانی : ۹

۱-۶-۳-قلمرومکانی : ۹

۱-۷- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش…. ۱۰

۱-۸- تعريف واژه‌هاي كليدي.. ۱۰

۱-۹- ساختار پژوهش…. ۱۲

فصل دوم مباني نظري و پيشينه پژوهش

۲-۱-مقدمه: ۱۳

۲-۲-ساختار سرمایه. ۱۳

۲-۲-۱-عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه. ۱۴

۲-۲-۲-مفروضات نظریه‌ی ساختار سرمایه. ۱۵

۲-۲-۳-صرفه جويي‌هاي مالياتي ناشي از تامين مالي از طريق بدهي.. ۱۸

۲-۲-۴-تجديد سرمايه‌گذاري با استفاده از اهرم مالي.. ۱۸

۲-۲-۵-نسبت بدهي به مجموع دارائي‌ها ۱: ۱۹

۲-۳-سودآوری.. ۲۰

۲-۳-۱- سودآوری چیست؟. ۲۰

۲-۳-۲- نسبت‌های سودآوری.. ۲۱

۲-۳-۳- نسبت سودناخالص به فروش…. ۲۱

۲-۳-۴- نسبت سودعملیاتی به فروش…. ۲۲

۲-۳-۵- نسبت سودخالص به فروش…. ۲۳

۲-۳-۶- نرخ بازده دارایی‌ها  ROA.. 24

۲-۳-۷-     بازده سرمایه : ROE.. 24

۲-۳-۸- معیار  Q توبین.. ۲۵

۲-۳-۹-دارایی‌های جاری، وجوه نقد و شبه نقد. ۲۵

۲-۳-۱۰- چرخش وجه نقد. ۲۵

۲-۳-۱۱- ضرورت حفظ نقدینگی.. ۲۶

۲-۳-۱۲- پیش بینی سطح مطلوب وجوه نقد مورد نیاز. ۲۷

۲-۴- مبانی نظري مدیریت سود. ۲۸

۲-۴-۱- اندازه گیري مدیریت سود. ۳۱

۲-۴-۲-روش هاى انجام مديريت سود. ۳۲

۲-۴-۳- نگرش مديران ارشد. ۳۳

۲-۴-۴-جبران خدمات مديران اجرايى.. ۳۴

۲-۴-۵- اهميت۳۵

۲-۵- بازده سهام شرکت: ۳۵

۲-۵-۱- بازده ۳۷

۲-۵-۲- ریسک…. ۳۷

۲-۵-۳-اندازه گیری ریسک…. ۳۷

۲-۵-۴- تئوری مطلوبیت و ریسک گریزی.. ۳۸

۲-۵-۵- مقایسه دو طرح از نظر ریسک و بازده ۳۸

۲-۵-۶- ریسک گریزی.. ۳۸

۲-۵-۷- منابع ریسک…. ۳۹

۲-۵-۸- رابطه ریسک و بازده ۴۰

۲-۵-۹- مدل تك‌عاملي و تداوم بازده در ميان‌مدت۴۳

۲-۶-كيفيت حسابرسي.. ۵۰

۲-۶-۱-اندازه موسسه حسابرسي: ۵۱

۲-۶-۲-عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی.. ۵۲

۲-۶-۳-نقش و اهمیت کیفیت حسابرسی.. ۵۳

۲-۶-۴-تخصص صنعت حسابرس…. ۵۵

۲-۶-۵-كميته حسابرسي و وظايف آن. ۵۷

۲-۶-۶-تاریخچه چرخش حسابرسی.. ۵۸

۲-۶-۷-مباني ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.. ۶۰

۲-۷-رابطه ویژگیهای بنیادی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با توجه به اثر تعدیلکنندگی کیفیت حسابرسی.. ۶۲

۲-۸-پیشینه تحقیقات۶۷

۲-۸-۱-پیشینه داخلی: ۶۷

۲-۸-۲-پیشینه خارجی: ۷۱

۲-۹-خلاصه فصل.. ۷۵

فصل سوم روش اجراي پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۷۶

۳-۲- روش تحقیق.. ۷۷

۳-۳- فرضيه‌هاي پژوهش…. ۷۷

۳-۴- متغيرهای پژوهش…. ۸۰

۳-۴-۱- متغير مستقل.. ۸۰

۳-۴-۲- متغير وابسته. ۸۲

۳-۴-۳- متغيرهای کنترلی.. Error! Bookmark not defined.

۳-۴-۳- متغيرهای تعدیلگر. ۸۲

۳-۵- جامعه آماری در شرایط درنظر گرفته شده برای آن. ۸۴

۳-۶- روش گردآوري داده‌ها ۸۵

۳-۷- روش تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها ۸۶

۳-۸-کخلاصه فصل.. ۹۷

منابع موجود نیست

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

تعداد صفحات: ۹۷صفحه با فونت bnazanin

 

 

فهرست جداول

فصل دوم. ۱۳

جدول «۲-۱»مشخصه‌هایی که بر ساختار سرمایه‌ی شرکت تأثیرگذار هستند. ۱۴

۲-۲-۲-مفروضات نظریه‌ی ساختار سرمایه. ۱۵

نمودار۲- ۲٫ هزینه‌ی سرمایه: روش درآمد خالص….. ۱۷

شکل۲-۳-( مدرس،۱۳۸۸) ۴۰

شکل شماره۲-۴- حداقل بازده مورد انتظار( مدرس،۱۳۸۸) ۴۲

فصل سوم. ۷۶

نگاره ۳- ۱ روند انتخاب نمونه آماري پژوهش…. ۸۵

شکل (۳-۲): مثال جهت آزمون همخطي.. ۸۹

 

بخشی از متن فایل ورد اصلی در زیر آمده است جهت آشنایی و اطمینان شما از فایل مورد نظر

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

تعداد صفحات: ۹۷صفحه با فونت bnazanin

 

 مقدمه

رکن اصلی هر تحقیق علمی‌طرح تحقیق می‌باشد، زیرا محقق کلیه فعالیت‌های خود را بر پایه آن شکل می‌دهد. در‌این مرحله مسأله تحقیق مشخص می‌شود و محقق متوجه می‌شود که ناشناخته و مجهول او چیست و چه چیزی را باید معلوم کند. ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد تا آن را تعریف کند. ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد تا متغیرهای احتمالی را شناسایی کند و بر اساس آن فرضیه‌های تحقیق را فراهم می‌نماید پس از آن متغیرهای علی و توصیفی را شناسایی می‌کند و آنگاه به تعریف مسأله بر اساس ماهیت و ویژگی‌های آن می‌پردازد.‌این فصل با عنوان کلیات تحقیق نگاهی کلی و سطح بالا به پژوهش می‌نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می‌کند. بنابراین ابتدا مسآله تحقیق بیان می‌شود.  هدف از ارائه‌این بخش آشنایی با موضوع تحقیق به صورت کلی و درک جوانب آن بلحاظ علمی‌می‌باشد. سپس در خصوص ضرورت انجام چنین تحقیقی در شرایط موجود بحث خواهد  شد. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق که به بررسی تاثیر ویژگی­های بنیادی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با در نظرگرفتن نقش تعدیل­کنندگی کیفیت حسابرسی می‌باشد. سوالات تحقیق ارائه می‌شود و فرضیاتی جهت پاسخ به‌این سوالات تدوین خواهد شد که در طول انجام پژوهش به دنبال رد یا پذیرش آنها خواهیم بود. سپس چگونگی آزمون فرضیات در چارچوب اقتصادسنجی مطرح خواهد شد. در‌این بخش محقق به دنبال روش‌های مناسبی است که بتواند از طریق آنها بر فرضیات تجزیه و تحلیل و استدلال علمی‌و آماری انجام داده و در خصوص آنها به صورت منطقی تصمیم گیری کند. در پایان فصل تعریف عملیاتی واژه‌های تخصصی ارائه می‌شود

۱-۲- بیان مسئله:

امروزه اطلاعات مالی، ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری اقتصادی محسوب می‌شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات دارد. در بازارهای مالی، اطلاعات می‌تواند به صورت نشانه‌ها، علائم، اخبار و پیش بینی‌های مختلف، از داخل یا خارج شرکت در اختیار سهامداران و سرمایه گذاران قرار گیرد. این اطلاعات موجب‌ایجاد واکنش بین ذی نفعان می‌شود و در نتیجه تغییراتی در قیمت سهام‌ایجاد می‌کند )حقیقت و بختیاری، ۱۳۹۰) سود حسابداری و پیش بینی‌های مربوط به آن، نشانه‌ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه گذاران می‌شود و رفتار آنان را تغییر می‌دهد. تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده‌ای از تغییر نظام مند باورهای سرمایه گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته است. از آنجایی که محاسبه‌ی سود بنگاه اقتصادی متأثر از روش‌های برآوردی حسابداری بوده و تهیه‌ی صورت‌‌های مالی بر عهده‌ی مدیریت واحد تجاری می‌باشد، ممکن است بنا به دلایل مختلف، قدرتمندی را برای مدیران‌ ایجاد می‌کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند. مدیریت سود عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی‌کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود. یکی از روشهای مدیریت سود، مدیریت حسابداری سود  است که از طریق دستکاری اقلام تعهد  انجام شده و وسیله‌ای برای تغییر آرایش حساب‌ها است.‌این روش بر عملیات شرکت و، جریان‌های نقدی تأثیر مستقیم ندارد )رویچودهاری ،۲۰۰۶) يكي از اهداف دستكاري سود، مدیریت سود گزارش شده است. مدیریت سود نوعي عمل آگاهانه است كه توسط مديريت و با استفاده از ابزارهاي خاصي در حسابداري براي كاستن از نوسان‌هاي سود انجام مي گيرد. شناخت زودتر از موقع درآمدها، سرمايه اي كردن مخارج جاري به جاي هزينه كردن آن و تخصيص هزينه‌ها به دوره‌هاي طولاني تر و در نهايت ، زمان بندي فعاليت‌هاي مالي(به تاخير انداختن يك فروش و يا انجام مخارج اختياري) نمونه‌هايي از فنون بالقوه مديريت و هموارسازي سود است كه در آن سعي مي‌شود رشد سود به گونه‌اي يكنواخت انجام شود. به علت اين انعطاف پذيري، مدير مي تواند به طور سيستماتيك بر سود گزارش شده از سالي به سال ديگر تاثير گذاشته، آن را هموار نمايد. بنابراين، پديده مدیریت سود مي تواند برتصميمات سرمايه‌گذاران تاثير گذاشته، پيامدهايي را موجب شود كه مخصوصاً دربازارهاي غيركاراي سرمايه از درجه اهميت و تاثير بيشتري برخوردار است(دیچو و رز ،۲۰۰۵)[۱] همچنین تضاد بالقوه منافع میان مالکان، مدیران و سایر دارندگان اوراق بهادار، محیطی را‌ایجاد کرده که در آن حسابرسی مستقل می‌تواند ارزش قابل ملاحظه‌ای را برای سهامداران‌ایجاد کند. رسوایی‌های شرکت‌هایی مانند انرون و ناهنجاری‌های یافته شده در صورت‌های مالی آن‌ها باعث افزایش بررسی‌ها درباره نقش حسابرسان در بازارهای مالی شده است. در‌این میان، حسابرس باید اقلام تعهدی اختیاری را، به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعات در دسترس عموم، مورد بررسی قرار دهد؛ زیرا سرمایه گذاران بدون دسترسی به اطلاعات مالی حسابرسی شده، نمی‌توانند تصمیم‌های عقلانی اتخاذ نمایند.  همچنین نظم نوین جهان تجارت، شکست و رخنه پذیری بازارهای انحصاری، افزایش رقابت ناشی از فرایند جهانی سازی و جهانی شدن، سونامی‌ظهور شركت‌های كوچک نوآور، ظهور و رشد سرسام آور اقتصادهایی چون چین و هند، بحران اقتصاد جهانی و مسائل بسیاری از‌این قبیل، استیصال مدیران شركت‌هاي بزرگ را نیز در شناخت حركت و‌اینده بازار به همراه داشته و كاهش مستمر طول افق دید مدیران را موجب شده است. از‌این رو هیئت‌هاي مدیره مورد توجه محققان قرار گرفتند و بیش از پیش به عنوان دیده بانان سازمانی تعریف گشتند. مسئله به همین اندک نیز ختم نشد و محققان و صاحب نظران با انتقادات شدید از هیئت‌هاي مدیره خواستار افزایش مشاركت آنها در‌اینده و سرنوشت سازما نهای تحت امرشان بودند مطالعات نشان داده اند که حسابرسی سازو کار مهمی‌در راهبری شرکتی می‌باشد .محققان  شواهدی را فراهم نموده‌اند  که حسابرسی موجب کاهش احتمال بروز عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه ذاران و مدیران می‌شود (جنسن و مک لینگ ،۱۹۷۶)[۲] و‌اینکه در بازار سرمایه، عدم اطمینان در رابطه با بازده مورد انتظار سبب می‌شود که سرمایه‌گذار به سمت انتخاب جایگزین برای سرمایه‌گذاری خود گرایش یابد. عوامل متعددی وجود دارد که بر نوسانات بازده سهام تاثیر می‌گذارد. سرمایه‌گذاران باید از طریق تجزیه و تحلیل ویژگی‌های بنیادی شرکت از طریق نسبت‌های مالی تغییرات در بازده سهام را با دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. تجزیه و تحلیل بنیادی روشی است برای ارزیابی ارزش ذاتی شرکت با استفاده اط داده‌های مالی آن، ارزش ذاتی می‌تواند در قیمت سهام منعکس شود. تحلیل تکنیکال نیز می‌تواند در کنار تجزیه و تحلیل بنیادی مورد استفاده سرمایه‌گذاران قرار گیرد، اگر چشم‌انداز شرکت مناسب و خوب باشد. قیمت سهام همزمان با بهبود وضعیت مالی شرکت رشد سهام را منعکس می‌کند (وینولا و کیکی[۳]،۲۰۱۶) در ارزیابی سهام با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی، نسبت‌های مالی منعکس کننده وضعیت مالی و عملکرد شرکت می‌باشند. نسبت‌های مالی دربرگیرنده نقدینگی، سودآوری، فعالیت و نسبت‌های بازار می‌باشند. نسبت‌های مالی به منظور توصیف نقاط ضعف و قوت وضعیت مالی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند و بازده سهام در بازار سرمایه را نیز پیش‌بینی می‌کنند(هرمی‌و کورنیا وان[۴]،۲۰۱۱). مدیران می‌توانند به منظور دستیابی به سودهای مورد انتظار از روش‌های تعهدی مورد پذیرش استانداردهای حسابداری جهت مدیریت سود شرکت بهره گیرند. مدیران همچنین می‌توانند از طریق تغییر در زمان و میزان تصمیمات عملیاتی سود را مدیریت کنند که به آن مدیریت سود واقعی گفته می‌شود(ژانگ[۵]،۲۰۱۲). مدیریت سود می‌تواند کیفیت گزارشگری صورت‌های مالی را کاهش دهد(سان و همکاران[۶]،۲۰۰۸ ) که‌این امر نیز می‌تواند بر برآورد اعتباردهندگان نسبت به جریان‌های نقدی مورد انتظار شرکت تاثیر گذارد. با توجه به مطالعات گذشته توسط رویچودهاری [۷](۲۰۰۶)، مدیریت سود واقعی (REM) در سه طبقه قابل تقسیم‌بندی است: دستکاری فروش، تولید زیاد و هزینه‌های اختیاری. حسابرسی عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران را از طریق فراهم کردن امکان تایید اعتبار صورت‌های مالی توسط بخش‌های برون سازمانی کاهش می‌دهد. انتطار می‌رود که اثاربخشی حسابرسی و  توانایی او در جلوگیری از مدیریت سود متناسب با کیفیت حسابرس متفاوت باشد. در مقایسه با حسابرسان با صلاحیت پایین، حسابرسان با صلاحیت بالاتر توانایی بهتری در کشف موارد نادرست دارند و پس از شناسایی اظهارنظر حسابرس مقبول نیست. بنابراین حسابرسان با صلاحیت بالاتر به عنوان یک عامل بازدارنده مدیرت سود عمل می‌کنند، چرا که در صورت شناسایی و افشا گزارشگری نادرست اعتبار مدیریت خدشه‌دار شده و ارزش شرکت کاهش می‌یابد(آردیاتی[۸]،۲۰۰۳). بنابراين، در اين تحقيق سعي برآن است كه بررسی تاثیر ویژگی­های بنیادی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با توجه به اثر تعدیل­کنندگی کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون تجربي قرار دهد.‌ایا ویژگی­های بنیادی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با توجه به تعدیل­کنندگی کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری دارد؟

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

تعداد صفحات: ۹۷صفحه با فونت bnazanin

 

۱-۳- اهميت تحقيق

در حال حاضر یکی از مسائل مهم سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری در زمینه‌ی مسائل مالی به‌خصوص در بورس، بازده سهام و عملکرد شرکت می‌باشد و به علت با اهمیت بودن از نظر سرمایه‌گذاران و تاثیر به سزای آن در سرمایه‌گذاری، تا به حال، با تعداد متعددی از متغیرها مورد آزمون قرار گرفته شده است. حاصل سيستم اطلاعات حسابداري، گزارش‌هاي مالي است كه سود گزارش شده در آن‌ها از اهميت زيادي براي استفاده‌كنندگان برخوردار است. سرمايه‌گذاران با اتكاء به سود حسابداري، عملكرد شركت را ارزيابي كرده و پيش‌بيني‌هاي خود را بر‌آن اساس انجام مي‌دهند. مديران نيز از سود براي برنامه‌ريزي آينده شركت استفاده مي‌كنند (استوارت[۹]، ۱۹۹۱). بررسي‌هاي انجام شده توسط پژوهشگران نيز نشان مي‌دهد كه سود حسابداري و اطلاعات به‌دست‌آمده از آن، اطلاعات مفيدي را در اختيار استفاده‌كنندگان قرار مي‌دهد كه در تصميم‌گيری‌هاي آن‌ها بسيار مؤثر است (بالسام[۱۰] ،۲۰۰۳). نظر به‌این‌که بورس اوراق بهادار تهران، به‌عنوان سازمانی در جهت تجهیز پس‌اندازها و هدایت آن به طرف سرمایه‌گذاری مولد و مفید به حال جامعه و اقتصاد کشور است، مطالعه پیرامون موضوع‌های وابسته به‌این سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار آن‌ها کارآیی دارد، قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی آن اوراق است. به عبارت بهتر قیمت اوراق بهادار شاخص مناسبی از ارزش واقعی آن است. از آن‌جایی که بورس اوراق بهادار تهران در مدت زمان فعالیت خود با فراز و نشیب‌های فراوان دست به گریبان بوده است (یحیی‌زاده‌فر و دیگران، ۱۳۸۹)، بنابراین نیاز به تحقیقات و مطالعات گسترده در‌این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. یکی از موضوعات مهم در ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار، پیش‌بینی بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در‌این سازمان است. پیش‌بینی عملکرد سهام، موضوع بسیار مهمی ‌است که ذهن تحلیل‌گران مالی را به خود معطوف ساخته است. همچنین در پی وقایع ناگوار و بحران‌های به وجود آمده در بورس‌های جهان به ویژه در سپتامبر ۱۹۹۷ و سپس افشای ماجرای ورلد کام، انرون، زیراکس و پارمالات در سطح جهان و سقوط شاخص‌ها ی بورس تهران در سال ۱۳۸۳ ، موضوع شفافیت صورت‌های مالی به عنوان یک پدیده مورد لزوم اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داد. از زمان افشاسازی تقلب‌های حسابداری و پنهان سازی‌های مالیاتی متهورانه شرکت‌ها طی ۲ دهه گذشته قانونگذاران و دانشگاهیان گزارشگری فزاینده مالی را مورد توجه قرار داده اند. در واقع جدایی مالکیت سهام و كنترل مديريت بر عمليات شركت مي تواند به تضاد منافع منجر شود و مشکلاتی که بابت ‌این تئوری احتمال دارد در شرکت‌های سهامی‌اتفاق بیافتد مدیریت سود توسط مدیران اجرایی شرکت می‌باشد و مدیران سود را مطابق میل خود گزارش می‌کند و‌این کار باعث منحرف شدن سهامداران و تمام افرادی که از صورت‌های مالی در جهت تصمیم‌گیری خود استفاده می‌کنند می‌شود .و ‌این انحراف باعث می‌شود که عملکرد واقعی و اقتصادی شرکت پنهان بماند و نظر به‌اینکه اتخاذ سیاست‌های مناسب سازمان بورس و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی، خود می‌تواند تاثیر بسیار مهمی‌در رسیدن به هدف مذکور داشته باشد، توسعه بازار سرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص‌های اقتصادی گردیده و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه  دارد. یکی از سیاست‌های مهم، شفافیت اطلاعاتی که مدیریت انجام می‌دهد، و هر چقدر مدیران بتوانند اطلاعات واقعی تر را در اختیار ذینفعان دهد می‌تواند اعتماد و اطمینانی برای سرمایه گذاران جدید در بازار سرمایه شود و کارایی شرکت و اثربخش را برای بازار سرمایه به ارمغان بیاورد. همچنین مطالعه ‌این که تاثیر ویژگی­های بنیادی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با توجه به اثر تعدیل­کنندگی کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد اهمیت خاصی دارد. با بررسی انجام شده در پیشینه تحقیق ، مطالعه‌ای که به بررسی تاثیر ویژگی­های بنیادی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با توجه به اثر تعدیل­کنندگی کیفیت حسابرسی در ‌ایران انجام شده باشد،‌یافت نگردید، لذا از‌این جهت می‌تواند دارای نوآوری باشد. با‌این وضعیت می‌تواند با تعیین تاثیرگذاری متغیر مستقل (ویژگی­های بنیادی و مدیریت سود واقعی) به استفاده کنندگان و تصمیم گیران اطلاعات جدیدتر و مازاد بر اطلاعات قبلی ارائه نماید تا آنها با ریسک کمتری تصمیم گیری نمایند

۱-۴- اهداف تحقیق

 هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص صورت می­گیرد،‌‌این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می­سازد و از طریق آن آشکار می­شود اهداف پژوهش می­تواند به صورت کلی‌یا فرعی مطرح شود (خاکی، ۱۳۸۶).

هدف اصلی از انجام‌این تحقیق تعیین تاثیرگذاری تاثیر ویژگی­های بنیادی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با در نظرگرفتن نقش تعدیل­کنندگی کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و اهداف خاص و کاربردی‌این تحقیق عبارت‌اند از:

 • تعیین تاثیرگذاری سودآوری بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .
 • تعیین تاثیرگذاری اهرم مالی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .
 • تعیین تاثیرگذاری نقدینگی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .
 • تعیین تاثیرگذاری مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .
 • تعیین تاثیرگذاری مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .
 • تعیین تاثیرگذاری مدیریت سود واقعی از طریق هزینه اختیاری بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .
 • تعیین تاثیرگذاری مدیریت سود واقعی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .
 • تعیین تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سودآوری و  بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .
 • تعیین تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اهرم مالی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .
 • تعیین تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی بر رابطه بین نقدینگی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .
 • تعیین تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .
 • تعیین تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .
 • تعیین تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق هزینه اختیاری و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .
 • تعیین تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران .

اهداف كاربردي

ارائه شواهد لازم جهت پاسخ به سؤالات تحقیق از اهداف کاربردی تحقیق است و همچنین نتایج‌این پژوهش می‌تواند مورداستفاده کلیه مدیران و مجریان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان بازار سرمایه، سهامداران، فعالان بازار سهام، سرمایه‌گذاران، پژوهش گران و مجامع علمی‌که به دنبال پژوهش‌های آتی و مرتبط با موضوع‌اند، قرار گیرد.

ضرورت‌هاي خاص انجام تحقيق

نتایج‌این تحقیق در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران کمک می‌کند

۱-۵- فرضيه‌هاي تحقیق

براساس پرسش­ها، مباني نظري و پيشينه پژوهش، فرضيه­هاي زير تدوين و آزمون شده است:

 • سودآوری بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.
 • اهرم مالی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.
 • نقدینگی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.
 • مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.
 • مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.
 • مدیریت سود واقعی از طریق هزینه اختیاری بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.
 • مدیریت سود واقعی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.
 • کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سودآوری و  بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.
 • کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اهرم مالی و  بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.
 • کیفیت حسابرسی بر رابطه بین نقدینگی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.
 • کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.
 • کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.
 • کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق هزینه اختیاری و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.
 • کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر  دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق :

۱-۶-۱- قلمروموضوعی :

بررسی تاثیر ویژگی­های بنیادی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با در نظرگرفتن نقش تعدیل­کنندگی کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۶-۲-قلمروزمانی :

از نظر زمانی دوره زمانی سال‌هاي۱۳۸۷ لغایت۱۳۹۴ درنظرگرفته می‌شود.

۱-۶-۳-قلمرومکانی :

شرکت‌های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر است.

۱-۷- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش

این پژوهش از نوع پژوهش­های کاربردی است که می­تواند توسط گروه کثیری از         استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. انتظار براين است كه در صورت تحقق اهداف مورد نظر در اين پژوهش، نتايج آن براي سازمان‌ها و اشخاص زير قابل استفاده باشد:

 1. سهام­داران، سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و ساير افراد و مؤسسه­های ذی­نفع به­عنوان استفاده­كنندگان از اطلاعات.
 2. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان نهاد ناظر بر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس.
 3. مديران و سایر افراد دخیل در تهیه صورت‌های مالی به­عنوان تهيه و ارائه­كنندگان اطلاعات.
 4. حسابرسان به­عنوان اعتباردهندگان به اطلاعات مالي شركت­ها.
 5. قانون­گذاران.
 6. دانشگاه­ها، مراكز آموزش عالي و پژوهشگران.
 7. تحليل‌گران مالي و كارگزاران بورس.

 

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

تعداد صفحات: ۹۷صفحه با فونت bnazanin

۱-۸- تعريف واژه‌هاي كليدي

مدیریت سود: جونز و مارشال[۱۱] (۲۰۰۱) تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نموده­اند. به نظر آن‌ها مدیریت سود زمانی اتفاق می­افتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارشگری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذی‌نفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه­گذاران و…) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش‌شده وابسته است، در گزارشگری مالی تغییر‌ایجاد می‌کنند. در پژوهش حاضر مانند تحقیقات اسماعیل و ویتارو  (۲۰۱۶) جهت اندازه‌گیری سطح دستکاری فعالیت‌های واقعی از سه معیار سطح غیرعادی جریان نقدی عملیاتی، سطح غیرعادی هزینه‌های تولیدی و سطح غیرعادی هزینه‌های اختیاری استفاده می‌شود.

اهرم مالی شرکت:

اهرم مالی بیانگر میزان هزینه­های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وام­ها در شرکت است. یکی از مهم­ترین مقیاس­های اهرم، نسبت بدهی است که از تقسیم  بدهی­ها به دارایی­ها به­دست می­آید(جهانخانی و دیگران،۱۳۸۷ص۴۱۸). در‌این تحقیق اهرم مالی  به عنوان تقسیم  بدهی­ها به دارایی­ها در نظر گرفته شده است و اندازه گیری می‌شود‌. نسبت بدهی‌های شرکت به دارایی‌های آن است (خان و سوبرامانیام، ۲۰۱۲ص۲۰۵). شرکت‌هایی که از اهرم مالی استفاده می‌کنند کم‌تر قادر هستند که اقدام به پرداخت سود سهام کنند؛ زیرا آن‌ها تحت نظارت شدید طلبکاران هستند. همدان و همکاران (۲۰۱۱) نتیجه گرفتند، شرکت‌هایی که سطح بدهی پائین در کشور اردن دارند محافظه‌کارتر هستند.‌این پژوهش‌ها نیز گویای ان است که اهرم مالی از عوامل مؤثر بر پرداخت سود سهام می‌باشد.

کیفیت حسابرسی (QA)

کیفیت حسابرسی در‌این پژوهش از طریق اندازه موسسه حسابرسی اندازه­گیری خواهد شد که در ادامه به نحوه محاسبه آنها اشاره می­شود.

اندازه موسسه حسابرسی(۱SIZE)

 موسسات حسابرسی بزرگتر(دارای نام تجاری) حسن شهرت بالایی دارند و‌این حسن شهرت اعتبار حسابرس را بالا می‌برد و اعتبار حسابرس اطلاعاتی را از توانایی نظارت حسابرس و ازاین رو توانایی حسابرس برای تاثیر گذاردن بر کیفیت اطلاعات بدست می‌دهد. در بیشتر تحقیقاتی انجام شده در‌ایران سازمان حسابرسی به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ و مابقی موسسات حسابرسی معتمد بورس به عنوان موسسات کوچک در نظر گرفته شده است (نمازی، ۱۳۹۰).

نقدینگی شرکت: نسبت­های نقدینگی توانایی شرکت را برای انجام تعهدات کوتاه مدت در سررسید نشان می­دهد. با توجه به‌اینکه توان بالقوه شرکت در دستیابی به منابع تولیدی مورد نیاز و‌ایجاد فرصت­های رشد تا حدود زیادی به نقدینگی شرکت بستگی دارد، انتظار می­رود با بالا رفتن نقدینگی، دسترسی شرکت به منابع مورد نیاز، انجام به موقع تعهدات نسبت به مشتریان و اعتباردهندگان افزایش یابد. در نتیجه به نظر می­رسد نقدینگی در شرکت ریسک را کاهش می‏دهد. برای محاسبه نقدینگی از نسبت سریع به شرح زیر استفاده شده است (نمازی و خواجوی، ۱۳۸۳).

بازده سهام

عمولاً مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات،در حال حاضر نرخ بازده سهام است.این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.وقتی‌این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی‌دهد.این معیار دارای محتوی اطلاعاتی زیادی می‌باشد، زیرا ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار،اطلاعات سرمایه گذران را به خوبی منعکس می‌کند. بازده سهام از نسبت قیمت پایان دوره منهای قیمت اول دوره تقسیم به قیمت اول دوره به دست می‌آید.

۱-۹- ساختار پژوهش

در اين فصل كلياتي درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش، متغیر‌های پژوهش و روش انجام پژوهش بيان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوري داده‌ها و روش‌هاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل اطلاعات تشریح و در ادامه به تعريف واژه‌هاي كليدي مورد استفاده در اين پژوهش پرداخته شد.

     موضوع فصل دوم، بيان مباني نظري پژوهش و بررسی پژوهش‌هاي گذشته است. در ابتدا به تشريح مفاهیم ویژگی­های بنیادی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام و کیفیت حسابرسی پرداخته می­شود و در بخش آخر فصل نيز، خلاصه‌اي از پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه ارائه خواهد شد.

در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضيه‌هاي پژوهش، تعريف متغيرهاي مستقل، وابسته و متغیرهای کنترلی و نحوه محاسبه آن­ها، جامعه آماري، روش جمع‌آوري اطلاعات و روش آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل اطلاعات بيان مي‌شود.

 

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

تعداد صفحات: ۹۷صفحه با فونت bnazanin

 

درباره ی masoud.pourteimouri

همچنین ببینید

تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان

پروژه آمار با موضوع تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان

پروژه آمار با موضوع تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان براي دانلود نسخه رايگان فايل …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
ارسال